מדיניות פרטיות באתר

1. אתר TOUReply (להלן: "האתר") ובעליו מכבדים מאוד את פרטיות המשתמשים והגולשים באתר ומחויבים לשמירה על פרטיותם.

2. העיון במאגר המידע המלא אינו כרוך ברישום, אולם כדי לפנות בשאלות יש להירשם לאתר בהליך קצר, פשוט וחד פעמי. הרישום אינו
    כרוך בכל תשלום. מטרת הרישום לאפשר לנו לשלוח לתיבת הדוא"ל של המשתמש הודעה על כך ששאלתו נענתה בצירוף קישור למיקומה
    באתר. אתר TOUReply ובעליו מחויבים לפרטיות המשתמש: פרטי הרישום, כולל כתובת הדואר האלקטרוני, נשמרים חסויים ולא ייעשה בהם
    כל שימוש לרעה. כתובת הדואר האלקטרוני משמשת אותנו לצרכי זיהוי, עדכונים ולמשלוח הודעות עבור המשתמש בלבד. אנו מתחייבים שלא
    להעביר את הפרטים כולל כתובת הדואר האלקטרוני לצדדים שלישיים כלשהם והם גם לא יופיעו באתר בכל צורה שהיא. עם זאת, אתר
    TOUReply רשאי לשלוח למשתמש מידע ועדכונים בנוגע לאתר, לשירותים ולכלים המוצעים וכן רשאי לשלוח לו מידע אינפורמטיבי ממוקד
    ומותאם עבורו או מידע בעל תכנים שיווקיים ופרסומיים, ובלבד, שהמשלוח יהיה בתדירות נמוכה מאוד, המשלוח יבוצע אך ורק על-ידי האתר
    ולא דרך גורמים אחרים וצדדים שלישיים וכמובן ללא מסירת וחשיפת פרטי המשתמשים האישיים למפרסמים ולגופי אחרים שלישיים. למען
    הסר ספק, אתר TOUReply ובעליו אינם מוכרים או סוחרים עם צדדים שלישיים ברשימות המשתמשים, בפרטי הרישום שלהם ובכתובות
    הדואר האלקטרוני שלהם. משתמש יכול לבקש בכל רגע נתון כי שמו יוסר מרשימת הדיוור של האתר וכי הוא יחדל מלקבל הודעות או מידע
    מהאתר באמצעות הדואר האלקטרוני. פרטי הרישום של המשתמש נשמרים במאגרי המידע של האתר. על פי החוק, משתמש אינו חייב למסור
    את המידע בטופס הרישום, אולם ללא פרטי הרישום הבסיסיים (שדות החובה בטופס) לא ניתן להפנות שאלות ולקבל תשובות אלא לעיין
    במאגר השאלות והתשובות המלא שבאתר.

3. האתר משתמש ב"עוגיות – Cookies" (להלן: "קוקיס") לשם תפעולו השוטף של האתר ושירותיו, לצרכי אבטחת מידע והגנה על מאגרי
    המידע באתר, אימות פרטי הנרשמים, שיפור המהירות והגישה של המשתמש למידע שבאתר, מניעת הצורך ברישום חוזר ונשנה בכל כניסה
    לאתר וכן על מנת לאסוף נתונים סטטיסטיים לגבי אופן השימוש באתר ובכלים המוענקים בחינם לטובת הגולשים וכדי לנטר את פעילות
    הגלישה באתר. זאת, כדי שניתן יהא להתאימו לצרכי המשתמשים, לשפרו במידת הצורך, לשפר את חוויית הגלישה של המשתמש ולשדרג את
    השירותים המוצעים לגולשים. קוקיס הם קבצי טקסט ונתונים, הנוצרים בדפדפן של המשתמש לפי פקודה מאתר TOUReply במהלך תהליך
    הרישום ולאחריו. הקוקיס אינם חושפים כל מידע אישי שהוא הנוגע למשתמש. בנוסף, חלק מהקוקיס יפקעו כאשר הדפדפן נסגר בעוד שקוקיס
    אחרים נשמרים על גבי הכונן הקשיח במחשבך לתקופה מוגדרת מראש של תשעים ימים.
    המשתמש יכול למחוק בכל עת ובכל רגע נתון את הקוקיס המותקנים על גבי הכונן הקשיח במחשבו. הקוקיס מצויים בתיקיה ובספריה הבאות:
    c:windows/cookies וכן ב- c:windows/Temporary Internet Files. משתמש שאינו חפץ בקבלת קוקיס יכול להימנע מכך באמצעות
    שינוי ההגדרות בדפדפן שבמחשבו. יחד עם זאת, נטרול קוקיס עלול להוות בעיה בעת שימוש בחלק מהשירותים באתר, המצריכים רישום
    והזנת סיסמה ושם משתמש. למען הסר ספק ולהדגשה: במידה והאתר ובעליו יעשו שימוש בפרטי רישום המשתמשים ובכל מידע סטטיסטי
    אחר שייאסף בנוגע לדפוסי השימוש הכלליים של משתמשים באתר ובשירותים המוצעים בו, הרי שיהיה זה אך ורק על מנת לדאוג לשיפור
    האתר ותחזוקתו בהיבטים טכניים ואבטחת מידע ובכל הקשור למידע, שירות, תכנים וכלים שהאתר מציע לגולשים, כמו גם כדי לעדכן את
    המשתמשים בשירותים חדשים שהאתר מציע ולבצע ניתוחים סטטיסטיים. בכל מקרה שבו מנותח המידע הסטטיסטי בנוגע לתנועת גולשים
    ודפוסי גלישה לצרכי ניתוח, מחקר או בקרה וניטור באתר ו/או נעשה שימוש בניתוח סטטיסטי מעובד והצגתו לצרכי פרסום ולמפרסמים, המידע
    יהיה כוללני ולא פרטני, לא ייחשף כל מידע אישי, לא ניתן יהיה לקשר בין המידע לבין המשתמש ולא ניתן יהא לזהותו על סמך המידע. בנוסף,
    האתר ובעליו רשאים להעביר מידע סטטיסטי ונתוני קוקיס כלליים מצטברים לחברות פרסום אינטראקטיביות, אם וכאשר תזדקקנה לנתונים
    כאלה לצרכי פרסום באתר ובלבד שהמידע והפרטים אינם אישיים, אינם חושפים פרטים אישיים ולא ניתן לקשר או לזהות פרטנית בין הנתונים
    לבין משתמש כלשהו באתר. במידה וחברות אלו עושות שימוש כלשהו בקוקיס במודעות הפרסום שלהן, שימוש זה הינו בהתאם למדיניות
    פרטיותן והוא אינו קשור למדיניות הפרטיות של אתר זה. במידת הצורך, אם משתמש חפץ בכך, הוא יכול לבדוק את מדיניות, כפי שהיא
    מתפרסמת באתרי האינטרנט שלהן. לסיכום ולמען הסר ספק, המידע הנאסף באתר TOUReply לצרכי ניטור, ניתוח, מחקר ו/או פרסום הינו
    כללי ואינו מאפשר זיהוי וקישור אישי של משתמש ושל פרטיו האישיים.

4. אתר TOUReply ובעליו נוקטים במגוון פעולות ונהלים להגנה על אבטחת המידע שבאתר בכללותו ועל המידע הנמסר על-ידי המשתמש
    ומיישמים שיטות ומערכות שונות בתחום אבטחת המידע. זאת, במטרה לצמצם בצורה המרבית האפשרית פגיעות זדוניות באתר ובמידע,
    למנוע ככל הניתן חדירות בלתי מורשות למחשבי האתר ולחסום ככל הניתן שימוש אסור במידע על-ידי צדדים שלישיים. יחד עם זאת, כפי
    שידוע לכל, למרות הניסיון לספק הגנה מרבית לאתר, הרי שלא ניתן לאבטחו בצורה מושלמת, מלאה ומוחלטת ואין חסימה מוחלטת מחדירה
    לא מורשית ולא מאושרת למאגרי המידע של האתר מצד גורמים שלישיים. לפיכך, לאור האמור לעיל, אתר TOUReply ובעליו אינם מתחייבים
    כי השירותים, הכלים והמידע באתר הינם חסינים באופן מושלם ומוחלט מפני חדירה וגישה בלתי מורשות למידע המאוחסן בהם. לאור האמור
    לעיל ומשתמע מכך, הרי שהאתר ובעליו אינם נושאים באחריות ולא יישאו בכל אחריות, ישירה או עקיפה, בכל הנוגע למקרים של איתור
    ושימוש במידע הנמסר על-ידי משתמשים והנובעים או נגרמים באופן ישיר או עקיף בשל חדירה בלתי מורשית, גישה בלתי מורשית של אחרים
    ועכב שימוש אסור באתר (כולל השירותים והמידע המצוים ומאוחסנים בו) מצד גורמים שלישיים או בכלל,כתוצאה מפעולות, מעשים, תהליכים
    ו/או מחדלים אשר אינם קשורים לאתר ולבעליו ואינם מצויים כלל בשליטתם. המשתמש מודע לכך שבעצם כניסתו לאתר הוא מוותר על כל
    תביעה או טענה או דרישה עתידית כנגד האתר ובעליו בנושאים הקשורים לאבטחת מידע וחדירות לא מורשות. האתר ובעליו לא יישאו בכל
    אחריות לנזק כספי, לעוגמת נפש או לכל נזק ממשי ושווה ערך אחר הנובע ממצבים ומחדלים שאינם בשליטתם המלאה, כולל סוגיות הקשורות
    לאחסון האתר.

5. אתר TOUReply ובעליו יימנעו ככל הניתן, בהתאם למגבלות החוק והשיפוט, ממסירת פרטים אישיים של משתמש לצד שלישי ו/או חיצוני,
    אלא אם הם יחויבו לעשות כך על פי צו שיפוטי או במידה והאתר ובעליו יעמדו בפני איום של נקיטת הליכים משפטיים (פליליים או
    אזרחיים) נגדם עכב פעולות של אותו משתמש והפרת תנאי השימוש. במקרה כזה, האתר ובעליו יהיו זכאים ורשאים למסור את פרטי
    המשתמש לצד הטוען כי נפגע מפעולת המשתמש או בהתאם להוראות צו שיפוטי. בנוסף לאמור לעיל, האתר, בעליו ומפעיליו לא יעבירו לכל צד
    שלישי שהוא את פרטי המשתמש בניגוד להוראות הדין הקיימות ואת המידע אודות דפוסי פעילותו באתר, אלא אם המשתמש הפר ופעל בניגוד
    גמור לתנאי השימוש באתר TOUReply או פעל באופן שנראה כי הוא מנוגד להוראות הדין והחוק ועלול לגרום נזקים לאתר ולבעליו ו/או
    למשתמשים וגולשים אחרים באתר. לשם הדגשה והרחבה: האתר ובעליו רשאים וזכאים לפעול לפי שיקול דעתם המלא ולמסור את המידע
    לצדדים שלישיים על מנת למנוע פגיעה ונזקים חמורים עתידיים למשתמש עצמו, לאתר ולבעליו או לצדדים שלישיים וכן כדי למנוע הונאה,
    עבירה פלילית ופגיעה ברשת האינטרנט באמצעות האתר, או במטרה לאתר ולטפל בפגיעה שכבר נוצרה עכב פעילותו המנוגדת לחוק ו/או
    לתנאי האתר של אותו משתמש ונזק שנגרם לאתר ולבעליו או לצדדים שלישיים. האתר ובעליו רשאים למסור את המידע, בנוסף לקבלת צו
    שיפוטי כאמור לעיל, גם במקרה של תביעות או הליכים משפטיים, אם וכאשר יהיו כאלה, בין המשתמש לאתר, בעליו ומפעיליו או בין האתר
    לצדדים שלישיים. ובכל מקרה, גם אם אתר TOUReply יחויב על-פי הדין או לפי צו משפטי בחשיפת פרטים אישיים של משתמש, האתר ובעליו
    יעשו כל שביכולתם להגן על פרטיות המשתמש וזאת במסגרת נסיבות המקרה המדובר.

6.  אתר TOUReply וצוותו מתייחסים לנושא כתובות IP מתוך מטרה אחת בלבד: סיוע באבחון וניתוח בעיות בשרתי האתר ובניהול האתר השוטף.
     בכל  מקרה,  אין כל כוונה לנסות ולזהות משתמשים ע"פ כתובות
IP שלהם. אם וכאשר ייאספו נתונים כלליים על כתובות IP לצרכי נתוחי גלישה 
     סטטיסטיים, הנתונים והדו"חות שיופקו מהם יהיו רחבים, כלליים, מצרפיים ואנונימיים ולא אישיים, פרטיים ופרטניים.

7.  האתר ובעליו יעשו שימוש בפרטים הנמסרים על ידי משתמש בהתאם להוראות כל דין ולרבות הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א -
    1981, וכן בהתאם להסכמות והאישורים הניתנים על ידי המשתמש בטופס ההצטרפות לאתר. על-פי החוק, משתמש זכאי לעיין בפרטיו
    כפי שמופיעים במאגר המידע, לבקש לתקן את הרישום או לבקש את מחיקתו ממאגר המידע. משתמש החפץ לנקוט באחת מהפעולות שצוינו
    לעיל, יפנה עם בקשתו באמצעות טופס "צור קשר" שבאתר.

8. על מדיניות הפרטיות באתר TOUReply יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט המוסמך והבלעדי לדון בכל סוגיה הקשורה
    למדיניות הפרטיות כפי שפורטה לעיל הינו בבית המשפט המוסמך לך במחוז תל אביב והמרכז.

9. אתר TOUReply ובעליו שומרים לעצמם את הזכות ואת הרשות לעדכן במידת הצורך, או מעת לעת, את מדיניות הפרטיות הנהוגה באתר.
    שינויים ועדכונים אלה יתפרסמו, אם וכאשר יקרו, בעמוד זה של מדיניות פרטיות.

10. כל משתמש הגולש באתר ו/או משתמש בשירותי האתר המצריכים רישום מאשר בעצם כניסתו ושימושו באתר כי הוא קרא את כל האמור
    לעיל והוא מסכים עם מדיניות הפרטיות של האתר כפי שפורטה בסעיפים לעיל. לפיכך, גלישתו באתר והיעזרותו בשירותי האתר מהוות
    הסכמה לכך שלמשתמש אין ולא תהיה כל תביעה ו/או טענה כנגד האתר, בעליו ומפעיליו בכל סוגית הקשורה לתחומי הגנה על פרטיות,
    אבטחת מידע ויתר הסעיפים שפורטו בעמוד זה.

11. אם ברצונך לפנות בכל שאלה, הערה או בקשה, נא לפנות באמצעות טופס "צור קשר" שבאתר. 

צוות TOUReply מאחל לך נסיעה טובה וחופשה נעימה! 

 

 


English פרסמו ב- TOUReply מפת אתר צור קשר מדיניות פרטיות Marom Family Trips הוסף למועדפים מאגר שו"ת שאלות אחרונות אודות ראשי
Designed by Atar2b © 2016 TOUReply כל הזכויות שמורות לאתר תנאי שימוש